albánský čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula Zero -
1 Jeden Një -
2 Dvě Dy -
3 Tři Tre -
4 čtyři Katër -
5 Pět Pesë -
6 šest Gjashtë -
7 Sedm Shtatë -
8 Osm Tetë -
9 Devět Nëntë -
10 Deset Dhjetë -
11 Jedenáct Njëmbëdhjetë -
12 Dvanáct Dymbëdhjetë -
13 Třináct Trembëdhjetë -
14 čtrnáct Katërmbëdhjetë -
15 Patnáct Pesëmbëdhjetë -
16 šestnáct Gjashtëmbëdhjetë -
17 Sedmnáct Shtatëmbëdhjetë -
18 Osmnáct Tetëmbëdhjetë -
19 Devatenáct Nëntëmbëdhjetë -
20 Dvacet Njëzet -
21 Dvacet jedna Njëzet e një -
22 Dvacet dva Njëzet e dy -
23 Dvacet tři Njëzet e tre -
24 Dvacet čtyři Njëzet e katër -
25 Dvacet pět Njëzet e pese -
26 Dvacet šest Njëzet e gjashtë -
27 Dvacet sedm Njëzet e shtatë -
28 Dvacet osm Njëzet e tetë -
29 Dvacet devět Njëzet e nëntë -
30 Třicet Tridhjetë -
31 Třicet jedna Tridhjetë një -
32 Třicet dva Tridhjetë e dy -
33 Třicet tři Tridhjetë e tre -
34 Třicet čtyři Tridhjetë e katër -
35 Třicet pět Tridhjetë e pesë -
36 Třicet šest Tridhjetë e gjashtë -
37 Třicet sedm Tridhjetë e shtatë -
38 Třicet osm Tridhjetë e tetë -
39 Třicet devět Tridhjetë e nëntë -
40 Čtyřicet Dyzetë -
41 Čtyřicet jedna Dyzet e një -
42 Čtyřicet dva Dyzet e dy -
43 Čtyřicet tři Dyzet e tre -
44 Čtyřicet čtyři Dyzet e katër -
45 Čtyřicet pět Dyzet e pesë -
46 Čtyřicet šest Dyzet e gjashtë -
47 Čtyřicet sedm Dyzet e shtatë -
48 Čtyřicet osm Dyzet e tetë -
49 Čtyřicet devět Dyzet e nëntë -
50 Padesát Pesëdhjetë -
51 Padesát jedna Pesëdhjetë e një -
52 Padesát dva Pesëdhjetë e dy -
53 Padesát tři Pesëdhjetë e tre -
54 Padesát čtyři Pesëdhjetë e katër -
55 Padesát pět Pesëdhjetë e pesë -
56 Padesát šest Pesëdhjetë e gjashtë -
57 Padesát sedm Pesëdhjetë e shtatë -
58 Padesát osm Pesëdhjetë e tetë -
59 Padesát devět Pesëdhjetë e nëntë -
60 Šedesát Gjashtëdhjetë -
61 Šedesát jedna Gjashtëdhjetë e një -
62 Šedesát dva Gjashtëdhjetë e dy -
63 Šedesát tři Gjashtëdhjetë e tre -
64 Šedesát čtyři Gjashtëdhjetë e katër -
65 Šedesát pět Gjashtëdhjetë e pesë -
66 Sixty six Gjashtëdhjetë e gjashtë -
67 Šedesát sedm Gjashtëdhjetë e shtatë -
68 Šedesát osm Gjashtëdhjetë e tetë -
69 Šedesát devět Gjashtëdhjetë e nëntë -
70 Sedmdesát Shtatëdhjetë -
71 Sedmdesát jedna Shtatëdhjetë e një -
72 Sedmdesát dva Shtatëdhjetë e dy -
73 Sedmdesát tři Shtatëdhjetë e tre -
74 Sedmdesát čtyři Shtatëdhjetë e katër -
75 Sedmdesát pět Shtatëdhjetë e pesë -
76 Sedmdesát šest Shtatëdhjetë e gjashtë -
77 Sedmdesát sedm Shtatëdhjetë e shtatë -
78 Sedmdesát osm Shtatëdhjetë e tetë -
79 Sedmdesát devět Shtatëdhjetë e nëntë -
80 Osmdesát Tetëdhjetë -
81 Osmdesát jedna Tetëdhjetë e një -
82 Osmdesát dva Tetëdhjetë e dy -
83 Osmdesát tři Tetëdhjetë e tre -
84 Osmdesát čtyři Tetëdhjetë e katër -
85 Osmdesát pět Tetëdhjetë e pesë -
86 Osmdesát šest Tetëdhjetë e gjashtë -
87 Osmdesát sedm Tetëdhjetë e shtatë -
88 Osmdesát osm Tetëdhjetë e tetë -
89 Osmdesát devět Tetëdhjetë e nëntë -
90 Devadesát Nëntëdhjetë -
91 Devadesát jedna Nëntëdhjetë e një -
92 Devadesát dva Nëntëdhjetë e dy -
93 Devadesát tři Nëntëdhjetë e tre -
94 Devadesát čtyři Nëntëdhjetë e katër -
95 Devadesát pět Nëntëdhjetë e pesë -
96 Devadesát šest Nëntëdhjetë e gjashtë -
97 Devadesát sedm Nëntëdhjetë e shtatë -
98 Devadesát osm Nëntëdhjetë e tetë -
99 Devadesát devět Nëntëdhjetë e nëntë -
100 Sto Njëqindë -