arménský čísel 1 - 100

# Writing your language Writing Reading
0 Nula զրո -
1 Jeden մեկ -
2 Dvě երկու -
3 Tři երեք -
4 čtyři չորս -
5 Pět հինգ -
6 šest վեց -
7 Sedm յոթ -
8 Osm ութ -
9 Devět ինը -
10 Deset տասը -
11 Jedenáct տասնմեկ -
12 Dvanáct տասներկու -
13 Třináct տասներորդ -
14 čtrnáct տասնչորս -
15 Patnáct տասնհինգ -
16 šestnáct տասնվեց -
17 Sedmnáct տասնյոթ -
18 Osmnáct տասնութ -
19 Devatenáct տասնինն -
20 Dvacet քսան -
21 Dvacet jedna քսան -
22 Dvacet dva քսան երկու -
23 Dvacet tři քսաներեք -
24 Dvacet čtyři քսանչորս -
25 Dvacet pět քսանհինգ -
26 Dvacet šest քսանվեց -
27 Dvacet sedm քսան յոթ -
28 Dvacet osm քսան ութ -
29 Dvacet devět քսանինը -
30 Třicet երեսուն -
31 Třicet jedna երեսուն մեկ -
32 Třicet dva երեսուն երկու -
33 Třicet tři երեսուն երեք -
34 Třicet čtyři երեսուն չորս -
35 Třicet pět երեսուն հինգ -
36 Třicet šest երեսուն վեց -
37 Třicet sedm երեսուն յոթ -
38 Třicet osm երեսուն ութ -
39 Třicet devět երեսուն ինը -
40 Čtyřicet քառասուն -
41 Čtyřicet jedna քառասունմեկ -
42 Čtyřicet dva քառասուներկու -
43 Čtyřicet tři քառասուներեք -
44 Čtyřicet čtyři քառասունչորս -
45 Čtyřicet pět քառասունհինգ -
46 Čtyřicet šest քառասունվեց -
47 Čtyřicet sedm քառասունյոթ -
48 Čtyřicet osm քառասունութ -
49 Čtyřicet devět քառասուն ինը -
50 Padesát հիսուն -
51 Padesát jedna հիսունմեկ -
52 Padesát dva Հիսուն երկու -
53 Padesát tři Հիսուն երեք -
54 Padesát čtyři հիսունչորս -
55 Padesát pět հիսունհինգ -
56 Padesát šest հիսուն վեց -
57 Padesát sedm հիսունյոթ -
58 Padesát osm հիսուն ութ -
59 Padesát devět հիսուն ինը -
60 Šedesát վաթսուն -
61 Šedesát jedna վաթսուն մեկ -
62 Šedesát dva վաթսուն երկու -
63 Šedesát tři վաթսուն երեք -
64 Šedesát čtyři վաթսուն չորս -
65 Šedesát pět վաթսուն հինգ -
66 Sixty six վաթսուն վեց -
67 Šedesát sedm վաթսուն յոթ -
68 Šedesát osm վաթսունութ -
69 Šedesát devět վաթսունինը -
70 Sedmdesát յոթանասուն -
71 Sedmdesát jedna յոթանասուն մեկ -
72 Sedmdesát dva յոթանասուն երկու -
73 Sedmdesát tři յոթանասուն երեք -
74 Sedmdesát čtyři յոթանասուն չորս -
75 Sedmdesát pět յոթանասուն հինգ -
76 Sedmdesát šest յոթանասուն վեց -
77 Sedmdesát sedm յոթանասուն յոթ -
78 Sedmdesát osm յոթանասունութ -
79 Sedmdesát devět յոթանասուն ինը -
80 Osmdesát ութսուն -
81 Osmdesát jedna ութսուն մեկ -
82 Osmdesát dva ութսուն երկու -
83 Osmdesát tři ութսուն երեք -
84 Osmdesát čtyři ութսունչորս -
85 Osmdesát pět ութսունհինգ -
86 Osmdesát šest ութսուն վեց -
87 Osmdesát sedm ութսուն յոթ -
88 Osmdesát osm ութսուն ութ -
89 Osmdesát devět ութսուն ինը -
90 Devadesát իննսուն -
91 Devadesát jedna իննսուն մեկ -
92 Devadesát dva իննսուն երկու -
93 Devadesát tři իննսուն երեք -
94 Devadesát čtyři իննսուն չորս -
95 Devadesát pět իննսունհինգ -
96 Devadesát šest իննսունվեց -
97 Devadesát sedm իննսուն յոթ -
98 Devadesát osm իննսուն ութ -
99 Devadesát devět իննսուն ինը -
100 Sto հարյուր -